Din guide till alla vacciner

TBE

TBE

TBE står för Tick Borne Encephalitis. Tick betyder fästing och Encephalitis betyder hjärnhinneinflammation. TBE, som kan översättas med ”fästingburen hjärninflammation”, är en virussjukdom som kan ge allvarliga besvär som inflammation i hjärnhinnorna.

I Sverige förekommer TBE främst i mellersta och södra Sverige. Åker man utomlands finns det risk att bli smittad främst i delar av Centraleuropa, men smittan finns även i Ryssland, Baltikum och på Åland.

Smitta

TBE-viruset kan inte överföras från en människa till en annan. Viruset sprids genom att fästingen hittar en kropp att bita i, vilket betyder att de även angriper andra däggdjur än människor.

Då fästingarna bär på viruset i spottkörtlarna går det snabbt att överföra smittan med ett enda bett. Bär fästingen på viruset när den biter blir du smittad. Fästingar kan även föra vidare andra smittämnen som kan förekomma i blodet de suger i sig.

Barn som ännu inte har fyllt 7 år blir generellt sett lindrigt sjuka när de drabbas av TBE. Ett fåtal kan få allvarligare symtom men smittorisken är fortfarande relativt liten (gäller både för barn och vuxna).

I de värsta riskområdena tror man att cirka 2 av 100 fästingar är bärare av TBE-viruset, vilket betyder att enstaka fästingbett sällan leder till sjukdom. Cirka 300 personer insjuknar i Sverige varje år, vilket innebär att de sedan är immuna mot TBE resten av livet.

Symtom

Vanligtvis tar det mellan 4-10 dagar från det att du blivit smittad till det att du insjuknar. Dock kan det dröja så länge som en månad innan de första symtomen visar sig. Det börjar oftast med huvud- och muskelvärk, trötthet och feber som kan hålla i sig i upp till en vecka. Efter det blir majoriteten av de som smittats av TBE friska.

Cirka en tredjedel av alla människor som blir smittade tillfrisknar dock inte så snabbt. De kan istället drabbas av hög feber, mycket kraftig huvudvärk, kräkningar, ljud-och ljuskänslighet och koncentrationssvårigheter. Var tionde smittad (cirka) kan få symtom på förlamning.

Förebyggande åtgärder

Ett bra sätt att skydda sig mot fästingburna infektioner, som exempelvis TBE och Borrelia, är att klä sig i heltäckande och mörka kläder och skor.

Dessutom bör man göra regelbundna kontroller av hela kroppen efter att ha vistats ute i naturen, i synnerhet om man har besökt ett specifikt riskområde. I samband med en fästingkontroll bör eventuella fästingar som ännu inte har fått fäste plockas bort, gärna med hjälp av en pincett. Detta är mycket viktigt då det är bettet från en fästing som smittar.

Medicin

Det finns i skrivande stund ingen behandling för sjukdomen, men som tur är läker den oftast ut av sig själv. Symtomen kan däremot behandlas och lindras, vilket oftast sker med hjälp av värktabletter och febernedsättande tabletter.

Om infektionen sprider sig till hjärnhinnorna eller hjärnan krävs sjukhusvård och kraftigare läkemedelsbehandling, vilket generellt sett ges intravenöst.

Vaccin mot TBE

Det finns ett effektivt TBE-vaccin som man kan ge till såväl barn som vuxna (gäller ej för barn under 1 år). Personer som bör vaccinera sig är de som bor i ett riskområde och de som vistas ofta och mycket utomhus. TBE-vaccinationen kräver påfyllning enligt följande:

– Injektion 1 + 2 ges med 1 – 3 månaders mellanrum (grunddos)

– Injektion 3 ges efter 5 – 12 månader (grunddos)

– Injektion 4 ges efter 3 år tre år (påfyllnadsdos)

– Därefter ges en så kallad förstärkningsdos vart femte år.

I dagsläget ingår inte TBE-vaccinationer i de nationella vaccinationsprogram som finns i Sverige. Det betyder att varje vaccinationstillfälle bekostas av patienten själv.